Kätilön työ

Kätilö tekee vaativaa ja vastuullista työtä. Avosektorilla neuvoloissa kätilö työskentelee eri-ikäisten naisten ja tyttöjen, raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten, vastasyntyneiden ja heidän perheidensä parissa. Työ on itsenäistä ja tarvittaessa kätilö ohjaa asiakkaansa lääkärin hoitoon.

Poliklinikoilla kätilö työskentelee työparina yhdessä lääkärin kanssa. Äitiyspoliklinikoilla kätilöt tekevät raskaudenaikaisia ultraäänitutkimuksia itsenäisesti. Gynekologian poliklinikoilla kätilöt  pitävät itsenäisesti esimerkiksi infertiliteetti-, inkontinenssi- ja syöpähoitajavastaanottoja. Gynekologisilla osastoilla ja poliklinikoilla kätilöt antavat sytostaattihoitoja. Poliklinikoilla ja  päiväkirurgisissa yksiköissä kätilöt hoitavat toimenpiteissä olevia potilaita ja avustavat toimenpiteissä.

Synnytys-, prenataali- ja gynekologianvuodeosastoilla kätilö työskentelee yhdessä toisten kätilöiden, sairaanhoitajien, lastenhoitajien, perushoitajien ja lääkäreiden kanssa. Vuodeosastoilla kätilö hoitaa potilaana olevaa naista, mutta myös koko hänen perhettään. Vuodeosastojen työssä merkittävässä osassa on ohjaus ja neuvonta.

Synnytyssalissa kätilön työ on hyvin itsenäistä ja siihen kuuluvat nopeasti vaihtelevat tilanteet, joihin on reagoitava nopeasti. Synnytyssalissa kätilö työskentelee itsenäisesti konsultoiden lääkäriä tarvittaessa. Erityisesti synnytyssalityössä korostuu erilaisten teknisten laitteiden käytön hallinta. 

Kätilön määritelmä

"Kätilö on henkilö, joka osallistuttuaan säännöllisesti kätilökoulutukseen, mikä kyseisessä maassa asianmukaisesti on hyväksytty ja on suorittanut menestyksekkäästi edellä mainitun kätilökoulutuksen ja näin hankkinut vaaditun pätevyyden tullakseen rekisteröidyksi kätilöluetteloon ja/tai saadakseen laillisen luvan harjoittaa kätilötyötä.

Hänen on kyettävä antamaan tarvittavaa ohjausta, hoitoa ja neuvontaa naisille raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana, kyettävä hoitamaan synnytykset omalla vastuullaan ja hoitamaan vastasyntynyttä ja pientä lasta. Tämä hoito käsittää ennaltaehkäisevät toimenpiteet, epänormaalin tilan selville saamisen sekä äidissä että lapsessa, lääkärin avun hankkimisen ja hätätoimenpiteiden suorittamisen silloin kun lääkärin apua ei ole saatavilla. Hänellä on tärkeä tehtävä terveysneuvonnassa ja -kasvatuksessa, ei ainoastaan naisten, vaan myös heidän perheittensä ja koko yhteiskunnan piirissä. Työn tulisi käsittää synnytystä edeltävää kasvatusta ja vanhempainvalmennusta. Sen tulisi ulottua tietyille aloille gynekologiaa, perhesuunnittelua ja lastenhoitoa. Hän voi harjoittaa ammattiaan sairaaloissa, neuvoloissa, terveyskeskuksissa, kotiolosuhteissa tai muiden terveyspalveluiden piirissä."

Määritelmän ovat hyväksyneet:
- Kansainvälinen Kätilöliitto (1990)
- Kv. Naistentautien- ja Synnytyslääkäreiden Liitto (1991)
- WHO ( 1992)

Kätilön tehtävät (EU:n kätilödirektiivi)

EU:n Kätilödirektiivi 80/155/EEC Artikla 4

"Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kätilöt nimetään vastaamaan ja toteuttamaan ainakin seuraavia tehtäviä: 
 1. Toteuttamaan perhesuunnitteluneuvontaa ja ohjausta. 
 2. Toteamaan raskauksia ja tarkkailemaan normaalien raskauksien kulkua; suorittamaan tarpeellisia tutkimuksia normaalien raskauksien kehittymisestä. 
 3. Määräämään tai ohjaamaan tarpeellisiin tutkimuksiin raskausriskien mahdollisimman varhaiseksi toteamiseksi. 
 4. Toteuttamaan valmennusta vanhemmuuteen kasvamisessa sekä perusteellista synnytysvalmennusta, johon sisältyy myös hygienia- ja ravitsemusohjausta. 
 5. Hoitamaan ja avustamaan äitiä synnytyksen aikana ja tarkkailemaan sikiön vointia käytettävissä olevin kliinisin ja teknisin menetelmin. 
 6. Hoitamaan spontaanit synnytykset, myös ne, joissa on tehtävä episiotomia ja hätätilanteissa hoitamaan myös perätilasynnytykset. 
 7. Tunnistamaan sellaiset epänormaaliudesta varoittavat merkit joko äidissä tai lapsessa, jotka edellyttävät siirtämistä lääkärin hoitoon ja avustamaan viime mainittua tarpeen tullen, toteuttamaan tarpeelliset hätätoimenpiteet, mikäli lääkäriä ei ole saatavilla, erityisesti istukan käsinirrotuksen sekä suorittamaan edellä mainitun toimenpiteen jälkeen kohdun tutkimisen käsin.
 8. Tutkimaan ja hoitamaan vastasyntynyttä lasta, toteuttamaan välittömän hoidon edellyttämät toimenpiteet ja vastasyntyneen elvytyksen. 
 9. Hoitamaan ja tarkkailemaan äitiä lapsivuoteen aikana ja antamaan kaikkea tarvittavaa ohjausta äidille lapsen hoidosta varmistuakseen siitä, että äiti kykenee mahdollistamaan vastasyntyneen lapsen optimaalisen kehityksen. 
 10. Toteuttamaan lääkärin määräämän hoidon. 
 11. Kirjaamaan kaikki tarpeelliset tiedot." 
Käännös: Suomen Kätilöliiton laatutyöryhmä 
Maija Pajukangas, elokuu 1996

Tiedolla, taidolla ja tunteella - kätilötyön eettiset ohjeet